DOE MEE AAN DIT  KORT ONDERZOEKJE  http://www.mijnbedrijfsvorm.nl/homepage/

De flexibele besloten vennootschap vanaf 1 oktober 2012

De engelse Limited Company ook wel de Limited genoemd wordt door ondernemers wel gekozen als alternatief voor de Nederlandse B.V. omdat hij goedkoop is in de oprichting en weinig formaliteiten kent. De B.V. ondervindt daarvan concurrentie en is ook op andere punten aan een modernisering toe. Om de concurrentie in de Europese Gemeenschap aan te kunnen wordt de komende jaren een nieuwe meer flexibele B.V.- vorm geïntroduceerd.

Beoogd is om door de afschaffing van veel formaliteiten de kosten te drukken en zo de BV internationaal gezien aantrekkelijker te maken.

Flexibel betekent dan dat de wetgever minder eisen gaat stellen en meer overlaat aan de oprichter en aandeelhouder om de statuten naar eigen wens in te richten. Daarnaast wordt de eis van de minimumkapitaalstorting van € 18.000,00 bij de oprichting afgeschaft. (Ook de formaliteiten voor de inbreng van een bestaand bedrijf in de BV als minimumkapitaalstorting zijn er straks niet meer.) Daarmede is de BV op deze punten net zo voordelig als de Limited. Tegelijkertijd heeft het niet de nadelen van deze Engelse rechtspersoon die op de ingewikkelde en zeer uitgebreide Engelse Companies Act is gebaseerd.

Alhoewel de nieuwe B.V. , ook wel flex-B.V. genoemd, ook eerder een aansprakelijkheid van de bestuurder-ondernemer in zijn privé-vermogen in bepaalde situaties zal kennen wordt deze niet zo snel aangenomen als in een Limited, waarin de achterliggende bestuurder-ondernemer bijna vereenzelvigd wordt met de rechtspersoon, de Limited.

De BV blijft in essentie zo dat de bestuurder niet snel met zijn privé-vermogen aansprakelijk is voor schuldeisers van de BV en de aandeelhouder ook alleen de waarde van zijn aandelen als bedrijfsrisico kent.

Om de crediteuren van de BV toch enige bescherming en zekerheid voor hun vorderingen te bieden nu de minimumkapitaalstorting afgeschaft is wordt voor alle vormen van uitkering van vermogen aan aandeelhouders, waaronder winstuitkering, een uitkeringstest ingevoerd. Hierop staat dan als sanctie een aansprakelijkheid voor bestuurders en een terugbetalingsplicht voor aandeelhouders als in strijd met de testuitslag toch uitgekeerd wordt.

De uitkeringstest houdt in dat het bestuur eerst moet instemmen met een winstuitkering aan de aandeelhouders. Dan neemt de algemene vergadering van aandeelhouders, als vanouds, het bestluit tot uitkering. Voor de Limited wordt daarbij door de Engelse Companies Act een accountantsverklaring geëist; bij de flex-B.V. is deze niet nodig.

Het betstuur stemt pas in als zij uit de balans kan opmaken dat de BV na de uitkering nog een positief eigen vermogen zoals geëist wordt door de wet en de statuten heeft. Voorts moeten de opeisbare schulden van de BV , indien nodig, direct voldaan kunnen worden.

De bedoeling is dat de ondernemer-bestuurder dat allemaal zelf uitzoekt. De vraag is of hij dat kan en of hij zodoende toch weer kosten voor een deskundige zal moeten maken.

Wordt de test niet gedaan of is er een winstuitkering in strijd met het negatieve advies, dan is de bestuurder in privé aansprakelijk, indien de opeisbare schulden van de BV niet meer voldaan kunnen worden. Bij faillissement, welke redelijkerwijs te wijten is aan de uitkering van vermogen wordt aangenomen dat de bestuurder de uitkering niet had mogen doen en is hij aansprakelijk. Voor de aandeelhouder die de uitkering ontvangt gelden gelijksoortige regels.

Indien het bestuur bestaat uit meerdere bestuurders en een van hen verzet zich tegen de uitkering, dan kan hij mogelijk later aantonen dat het faillissement hem niet aan te rekenen is. De Ltd. geeft deze mogelijkheid tot verweer niet.

Overigens, de minister heeft, in antwoord op kamervragen, bekemtoond, dat van verlies van de status van de flex-B.V. als fiscale beleggingsinstelling geen sprake is, indien de jaarlijkse winstuitkering als gevolg van de uitkeringstest niet mogelijk is.

Deze nieuwe besloten vennootschap zal op 1 oktober 2012 ingevoerd worden.

Nadere inlichtingen ? Bel mr. K.J.M. Schretlen, 0492-370090

 

Artikelen

Exoneratie

De informatie op deze website en in aan deze website gekoppelde artikelen is zorgvuldig samengesteld. Schretlen Notaris is echter niet verantwoordelijk en wijst iedere aansprakelijkheid af voor en/of in verband met alle gevolgen en/of schade van een eigenmachtige toepassing op basis van de inhoud hiervan.