WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN EEN PERSONAL HOLDING  ?

Bij deze licht ik u summier toe, welke voordelen een Personal Holding BV voor een oprichter of meerdere oprichters van een besloten vennootschap, de Werk BV, heeft. Deze holding(s) gaat/gaan dan namens de oprichter(s) daarvan, dit bent u dus zelf  in privé, over tot het oprichten van de door u beoogde Werk BV. en worden daarin dan de aandeelhouder(s).
Summier gesproken zijn de voordelen van een dergelijke holding de volgende:
- De mogelijkheid om winsten uit te laten keren aan de holding. Vervolgens keert u uzelf een salaris en eventueel winst uit uit die holding zoals u dat zelf wilt. Dit is dus meer op de eigen inkomenswensen toegesneden. Winsten worden bijvoorbeeld gelijkelijk  tussen de aandeelhouders, met ieder een personal holding, verdeeld, maar de uiteindelijke aanwending via uw holding van uw deel is uw eigen beslissing. Op zo’n manier kunt u de winst vasthouden in de holding en zo Inkomstenbelasting daarover uitstellen totdat u de winst aan uzelf in privé uitkeert. Daarnaast kunt u de al of niet winstneming afstemmen op uw persoonlijk bestedingspatroon en uw eigen wensen. De winst is, zolang geen sprake is van winstneming door u als privé-persoon, dan alleen belast met de lagere vennootschapsbelasting, welk momenteel start met 22 % VPB;
- Daarnaast blijft de winst buiten de risicosfeer van de werk BV, dus van de onderneming. (Hierop vormt het vermogen op de rekening-courant een uitzonderling.);
- U kunt met de opgepotte winsten vanuit de holding een nieuw bedrijf opstarten. Hiervoor heeft u dan meer vermogen beschikbaar dan wanneer u dat vanuit uw privé-situatie doet, omdat dan veel meer belasting onttrokken is. Vanuit de holding kunt u dus gemakkelijker een andere onderneming opstarten en financieren met het holdingvermogen;
- Voldoet u aan de fiscale eisen, dan kunt u de (start)verliezen van de ene werk-BV compenseren met de winsten van de andere. De voorwaarde is dan dat de holding minimaal 99 % van de aandelen in de werk –BV ’s bezit;
- U kunt via de holding uw aandelenpakket in de werk BV verkopen en de verkoopwinst voorlopig in de holding belastingvriendelijk parkeren totdat u weet wat u ermee gaat doen;
- Indien u later vanuit 1 BV alsnog besluit een 2e BV op te richten met het oog op de overname van uw onderneming via een overdracht van uw aandelen dient u een wachttijd van een aantal jaren in acht te nemen voordat u daarmee daarover verschuldigde inkomstenbelasting over de winst vanwege deze overdracht van het aanmerkelijk belangpakket van uw aandelen kunt uitstellen totdat u de aandelen in de holding overdraagt dan wel hieruit dividend uitkeert. Deze belasting kunt u zo zeer lang uitstellen. 
- In de holding kunt u een pensioen opbouwen met de opgepotte winsten. Dat is aantrekkelijk omdat u meer vermogen daarvoor beschikbaar heeft, immers er is minder belasting afgedragen. Daarnaast bent u geen kosten kwijt aan polissen en verzekeringsmij., en kunt u dit in eigen beheer opbouwen.
- Deze pensioenvoorziening valt voorts niet onder het ondernemingsrisico van de werk-BV, doordat het geld daarvoor in de holding zit en niet in de werk-BV;
- Bij verkoop van de werkmij. kunt u de holding de verkoopwinst onbelast laten incasseren via de zogenaamde deelnemingsvrijstelling. Vervolgens kunt u deze winst al dan niet aan uzelf uitkeren dan wel aanwenden voor de een van de hiervoor genoemde doeleinden;
- De bedrijfsopvolgingsfaciliteiten uit erf- en schenkbelasting zijn  ruimer dan  bij een vererving of schening van een privé-onderneming.

Artikelen

Exoneratie

De informatie op deze website en in aan deze website gekoppelde artikelen is zorgvuldig samengesteld. Schretlen Notaris is echter niet verantwoordelijk en wijst iedere aansprakelijkheid af voor en/of in verband met alle gevolgen en/of schade van een eigenmachtige toepassing op basis van de inhoud hiervan.