BEDRIJFSOPVOLGING, EEN KWESTIE VAN PLANNEN

Stel, je bent een ondernemer met een mooi bedrijf. Nog mooier, je kind/kinderen ziet/zien het wel zitten om te zijner tijd het bedrijf over te nemen.

Jijzelf twijfelt echter nog. Het bedrijf overnemen, akkoord. Maar eerst wel even kijken of ze het in zich hebben, het leiden van een bedrijf.

Maar hoe doe je dat?

Wat zijn de mogelijkheden?

Allereerst is van belang om te kijken in welke vorm het bedrijf wordt uitgeoefend.

Indien het bedrijf wordt uitgeoefend in de vorm van een eenmanszaak zou je deze kunnen omzetten in een vennootschap onder firma, met jou en je kind als (beherend) vennoten.

Teneinde te voorkomen dat je door de toetreding van het kind meteen inkomstenbelasting verschuldigd bent, kun je je de in de onderneming aanwezige goodwill, de stille en fiscale reseves voorbehouden.

Wel is het van belang goed vast te leggen wat de omvang van de goodwill en reserves is.

Voordeel voor het kind is dat het bij deze wijze van toetreden niets behoeft te financieren. De in de onderneming aanwezige meerwaarde blijft immers berusten bij de oorspronkelijke ondernemer.

Je kind geniet nu, net zoals jij, winst uit onderneming met recht op de daarbij behorende ondernemersfaciliteiten, MKB winstvrijstelling, zelfstandigenaftrek enz. enz.

Als beherend vennoot kan je kind ook handelen namens de vennootschap en de vennootschap contractueel binden. Het verdient derhalve aanbeveling om overeen te komen dat bepaalde zwaarwegende handelingen de goedkeuring behoeven van alle vennoten.

Leg de rechten en verplichtingen van de vennoten goed vast in een vennootschap onder firma contract. Een dergelijk contract is niet vereist maar kan wel veel problemen voorkomen.

Mocht je kind zich bewezen hebben dan kun je na drie jaar jouw aandeel in de vennootschap onder firma belastingvrij aan hem/haar overdragen, indien gewenst door dit aandeel te schenken.

In het MKB worden veel ondernemingen tegenwoordig gedreven in de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, vaak met één aandeelhouder. Deze aandeelhouder heeft dan een zogenaamd Aanmerkelijk Belang (=AB).

Overdracht van onderneming dient dan te geschieden door overdracht van aandelen.

Hierbij zijn enige varianten te bedenken. Enkele lichten we in het kort hieronder toe:

- de aandelen kunnen worden overgedragen door deze gewoon te verkopen. Indien deze AB aandelen door de verkoper in privé gehouden worden is hij over de meerwaarde Inkomstenbelasting verschuldigd tegen een tarief van 25%. Daarnaast is het voor het kind wellicht moeilijk om de aankoopsom gefinancieerd te krijgen.

- de gewone aandelen kunnen zonder belastingheffing  worden omgezet in preferente aandelen. Hierbij is wel van belang dat de aan de gewone aandelen verbonden aanspraken op het vermogen van de vennootschap volledig worden behouden. De preferente aandelen dienen dus volledig in de plaats te komen van de gewone aandelen. Daarnaast dient op de preferente aandelen een zakelijke vergoeding te worden betaald.

Gelijktijdig met deze omzetting kunnen (nieuwe) gewone aandelen worden uitgereikt aan het kind. Aangezien deze aandelen enkel delen in toekomstige winsten hebben zij vooralsnog een geringe waarde. Financiering is dan waarschijnlijk een stuk simpeler.

Let wel: indien men in de toekomst gebruik wenst te maken van de doorschuiffaciliteiten in de Inkomstenbelasting en Successiewet dan gelden voor preferente aandelen additionele voorwaarden. Omzetting van gewone aandelen in preferente aandelen vereist een goede planning.

Let wel: het verdient aanbeveling vooroverleg te voeren met de belastingdienst teneinde vooraf zekerheid te krijgen dat de preferente aandelen geacht kunnen worden volledig in de plaats te zijn getreden van de gewone aandelen en dat de vergoeding op de preferente aandelen in de ogen van de belastingdienst (voldoende) zakelijk is.

- AB aandelen kunnen ook geschonken worden.  Zowel wat betreft de inkomstenbelasting als de schenkbelasting zijn er faciliteiten die ervoor zorgen dat dit onbelast kan geschieden. Aan deze faciliteiten zijn voorwaarden verbonden. Dit wordt nader uitgewerkt en kort beschreven in ons schrijven getiteld "Fiscale faciliteiten voor een bedrijfsoverdracht".

Naast het recht op een aandeel in de winst is aan een aandeel ook stemrecht verbonden. Middels dit stemrecht heeft een aandeelhouder dus ook zeggenschap en kan hij/zij mede de koers van de vennootschap bepalen.

Van belang is overigens wel dat het de statutair bestuurder of bestuurders is/zijn die belast zijn met de dagelijkse leiding. Hij/zij is degene die namens de vennootschap kan handelen en de vennootschap (contractueel) kan binden. Enkel de algemene vergadering van aandeelhouders kan deze bestuurder ontslaan.

Deze bestuurder heeft dus een grote mate van handelingsvrijheid.

In de statuten van de B.V. kan wel een lijst met handelingen worden opgenomen die de voorafgaande goedkeuring behoeven van de algemene vergadering van aandeelhouders. Op deze manier kan de handelingsvrijheid dus ingeperkt worden.

Een aandeelhouder heeft wel stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders maar bemoeit zich (in beginsel) niet met de dagelijkse leiding van de vennootschap.

Dit even terzijde.

Bij een bedrijfsopvolging is het vaak zo dat de zittende aandeelhouder  vooralsnog de zeggenschap wil behouden. Pas als gebleken is dat zijn opvolger de juiste kwaliteiten bezit zal hij de zeggenschap (eventueel in fases) willen overdragen.

Wat zijn de mogelijkheden?

- toekennen van stemrechtloze aandelen. Teneinde een opvolger al wel te laten delen in de winst maar nog een zeggenschap te geven zou in eerste instantie volstaan kunnen worden met het uitgeven van stemrechtloze aandelen. Deze delen wel (volledig) mee in de winst maar aan deze aandelen is geen stemrecht verbonden.

- oprichten van een Stichting Administratiekantoor (= Stak). Deze methode wordt vaak toegepast. Door middel van een Stak wordt er een scheiding aangebracht tussen het aan een aandeel verbonden winst- en stemrecht.

In de praktijk komt het hierop neer:

- middels een notariële akte wordt er een Stak opgericht. De zittende aandeelhouder wordt benoemd tot (enig)bestuurder;

- de aandeelhouder(s) draagt/dragen hun aandelen over aan de Stak tegen uitreiking van certificaten.

Mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan kan dit belastingvrij geschieden;

- de rechten van de certificaathouders worden vastgelegd in de zogenaamde administratievoorwaarden.

De certificaathouders hebben net als voorheen nog steeds recht op hun aandeel in de winst. Indien de vennootschap bijvoorbeeld dividend uitkeert dan vloeit dit als het ware door de Stak heen en komt het toe aan de certificaathouders.

Echter het bestuur van de Stak heeft het stemrecht op de aandelen en daarmee de zeggenschap.

Belangrijk is wel dat in de statuten van de Stak al wordt aangeven wie tot bestuurder(s) zal/zullen worden benoemd indien de oorspronkelijke aandeelhouder/overdrager komt te overlijden.

- beperken van de zeggenschap van de opvolger door het toekennen van prioriteits- en/of preferente aandelen aan de zittende aandeelhouder.  Aan een prioriteitsaandeel bijvoorbeeld zijn bijzondere rechten verbonden, zoals bijvoorbeeld het recht een bindende voordracht te doen bij het benoemen van bestuurders. 

                                              

Ook het opzetten/hebben  van een holding structuur kan een bedrijfsoverdracht  vereenvoudigen.

Deze structuren kennen (altijd) een holding B.V. die op haar beurt (enig) aandeelhouder is van een (aantal) dochtermaatschappij(en). Een variatie hierop is dat tussen de holding B.V. en de werkmaatschappij(en) nog een vastgoed B.V. hangt.

In deze situatie richt de opvolger vaak ook zelf een holding B.V. op die vervolgens de aandelen in de werkmaatschappij overneemt.

Voor de overdragende holding is een (eventuele) verkoopwinst onbelast indien de deelnemingsvrijstelling van toepassing is.

Voor de opvolger is natuurlijk belangrijk de vraag of hij de koopprijs kan betalen c.q. gefinancierd kan krijgen.

Dit kan opgelost worden door de de werkmaatschappij "licht" te houden, bijvoorbeeld door onroerend goed, machines, vervoermiddelen ed. in de holding onder te brengen en te verhuren aan de werkmaatschappij en door regelmatig dividenduitkeringen te doen vanuit de werkmaatschappij aan de holding B.V.

Andere oplossingen zijn ook mogelijk, bijvoorbeeld door de aandelen om te zetten in preferente aandelen (met behoud van de volledige vermogensrechten) en gewone aandelen uit te geven die enkel delen in toekomstige winsten en derhalve nog nauwelijks waarde hebben.

Kortom: een holding structuur op zich kan al een heel mooi vehikel zijn voor een bedrijfsoverdracht.

Let op: oneigenlijk gebruik van een holding structuur kan leiden tot sancties, bijvoorbeeld toepassing van artikel 15 ai Wet VPB.

Let op: het verkopen van aandelen in de werkmaatschappij kan leiden tot het verbreken van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting.

Het belangrijkste is en blijft een goede maar bovenal tijdige planning.  Wij zijn u hierbij graag van dienst.

FISCALE FACILITEITEN VOOR EEN BEDRIJFSOVERDRACHT MIDDELS SCHENKING EN ERVEN

 

Vader Piet is eigenaar van een goedlopend timmerbedrijf. Zoon Henk is reeds geruime tijd in loondienst werkzaam bij zijn vader en is er mede de oorzaak van dat het bedrijf de financiële crisis zo goed overleefd heeft.

Vader Piet wil het rustiger aan gaan doen en zijn bedrijf overdragen aan zijn zoon. Zoon Henk heeft echter niet het geld om deze overdracht te kunnen betalen.

Vader Piet heeft wel eens gehoord over de mogelijkheid om een bedrijf te schenken. Zou dit voor Henk een oplossing kunnen zijn?

Vader Piet is echter een voorzichtig man en wil weten welke fiscale spelregels hier dan om de hoek komen kijken.

Bij leven.

Inkomstenbelasting.

Overdracht, schenking daaronder begrepen is een belaste handeling voor de Inkomstenbelasting. Dit betekent dat bij schenking er in beginsel afgerekend dient te worden over de in de onderneming aanwezige goodwill, stille reserves en fiscale reserves (kortweg genoemd de stakingswinst).

Er hoeft echter niet te worden afgerekend indien het bedrijf wordt overgedragen aan een werknemer die voorafgaande aan de overdracht reeds 36 maanden (in loondienst) werkzaam is geweest in de onderneming.

Aangezien zoon Henk reeds vanaf 2008 in het bedrijf werkzaam is kan vader Piet zijn bedrijf dus belastingvrij aan zoon Henk schenken.

Schenkbelasting.

Echter, aangezien hier een bedrijf wordt geschonken is er ook schenkbelasing verschuldigd.  Vader Piet dreigt dus van de regen in de drup te komen.

Gelukkig kent ook de Successiewet een (voorwaardelijke) vrijstelling bij schenking van een onderneming, de zogenaamde B(edrijfs Opvolgings Regeling, kortweg genaamd BOR.

Voorwaarde is wel dat vader Piet de onderneming reeds vijf jaar heeft gedreven en dat zoon Henk de onderneming vijf jaar dient voort te zetten.

Deze vrijstelling is echter geen volledige vrijstelling. Afhankelijk van de waarde van de geschonken onderneming kan nog schenkbelasting verschuldigd zijn. Uitstel van betaling voor een periode van tien jaar is mogelijk.

Zolang de waarde van het verkregen ondernemingsvermogen € 1.102.209 (cijfer 2020) niet te boven gaat is er een volledige vrijstelling.

Voot het restant geldt een vrijstelling van 83%

Indien zoon een koopsom betaald voor de overname, maar niet de volle prijs, dan is het belangrijk er op te letten dat de faciliteit zoveel mogelijk wordt benut.  

Hierbij nog een opmerking, terzijde: Ook als de aanslag nihil is wegens benutten van de vrijstelling, is het aan te raden om bezwaar te maken als de onderneming  te hoog is gewaardeerd. Indien namelijk alsnog de faciliteit buiten toepassing blijft, bijvoorbeeld wegens het niet volmaken van de 5 jaars voorzettingseis, dan is de waarde alsnog van belang. Maar op dat moment is bezwaar niet meer mogelijk!

Let op: dezelfde faciliteiten zijn van toepassing indien vader Piet en zoon Henk een vennootschap onder firma hebben en vader Piet zijn aandeel in de VOF wenst over te dragen aan zoon Henk.

                                                                     

Echter voordat vader Piet gevolg kan geven aan zijn voornemen zijn onderneming via schenking over te dragen aan zijn zoon Henk komt hij onverwachts te overlijden.

Kan de onderneming nu nog steeds belastingvrij aan zoon Henk worden overgedragen?

Bij overlijden

Inkomstenbelasting.

Ook bij overlijden dient er afgerekend te worden over de stakingswinst. Echter indien zoon Henk (als zijnde de erfgenaam) de onderneming voortzet dan blijft afrekening achterwege.

Erfbelasting.

Ook voor wat betreft de verschuldigde erfbelasting is er een faciliteit, gelijk aan die voor de schenkbelasting zoals hierboven beschreven  van toepassing met dien verstande dat vader Piet de onderneming "slechts" gedurdende één jaar voor zijn overlijden gedreven moet hebben.

Vader Piet heeft in het verleden zijn eenmanszaak ingebracht in een B.V. waarvan hij alle aandelen houdt.  Zoon Henk is in loondienst bij zijn vader werkzaam.

Ook heeft vader Piet nog een bedrijfspand dat tot zijn privé vermogen behoort en dat hij verhuurt aan zijn B.V. Dit pand kwalificeert dus als een TBS pand.

Vader Piet heeft nog steeds het voornemen zijn onderneming over te dragen aan zijn zoon maar nu door zijn aandelen in de B.V. (en daarmee indirect zijn onderneming) over te dragen. Ook het TBS pand dien aan zoon Henk te worden overgedragen.

Bij leven.

Inkomstenbelasting

Schenking van AB aandelen is onder voorwaarden vrijgesteld van de heffing van Inkomstenbelasting. Één van deze eisen is dat de verkrijger reeds gedurende 36 maanden in dienstbetrekking werkzaam is geweest in de vennootschap.

Echter, schenking van het TBS pand kan niet belastingvrij geschieden. Hier dient afgerekend te worden over de in dit pand aanwezige meerwaarde. Echter er kan voor maximaal 10 jaar uitstel van betaling worden verkregen en er dient zekerheid te worden gesteld.

Schenkbelasting.

Zowel de AB aandelen als het TBS pand kan vrij van schenkbelasting worden overgedragen aan zoon Henk door gebruik te maken van de (voorwaardelijke) vrijstelling van de BOR. Zolang de waarde van de aandelen en het TBS pand € 1.102.209 niet te boven gaat bedraagt de vrijstelling 100%. Daarboven bedraagt de vrijstelling 83%.

Let wel: aan de vrijstelling in de BOR met betrekking tot het TBS pand is een extra voorwaarde verbonden. De vrijstelling geldt alleen indien de TBS regeling toepassing blijft vinden. Zoon Henk dient aldus een zodanig aantal aandelen in de B.V. te (ver)krijgen dat sprake is van een aanmerkelijk belang.

                                                                      

Bij overlijden.

Inkomstenbelasting.

Als aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt dan is de overgang van AB aandelen krachtens erfrecht vrijgesteld van belastingheffing in de Inkomstenbelasting.

Over het TBS pand dient in beginsel afgerekend te worden maar dit kan worden voorkomen doordat er een doorschuiffaciliteit is.

Dit is dus een verschil met het schenken van een TBS pand, dan dient er immers wel afgerekend te worden, zij het dat er uitstel van betaling kan worden gekregen voor een termijn van maximaal 10 jaar en er dient zekerheid te worden gesteld.

Voorwaarde is wel dat de TBS-werkzaamheid  wordt voortgezet, met andere woorden de erfgenamen moeten ook een zodanig aantal aandelen in de B.V. verwerven dat sprake is van een AB.

Is er geen sprake van de verwerving van een AB dan dient er dus afgerekend te worden. Er is dan wel de mogelijkheid van (maximaal) tien jaar uitstel van betaling.

Erfbelasting.

Voor zowel de AB aandelen als het TBS pand geldt dat deze een beroep kunnen doen op de BOR.  Voor wat betreft het TBS pand verwijzen wij naar het onderdeel Schenkbelasting; bij leven.

Van belang voor de faciliteiten bij overlijden is dat de nalatenschap binnen 2 jaar na overlijden wordt verdeeld, danwel dat het legaat van het bedrijf binnen die tijd wordt afgegeven.

Conclusie.

In het bovenstaande hebben wij de hoofdlijnen geschetst van diverse faciliteiten in de Inkomstenbelasting en de Successiewet met het oog op de bedrijfsopvolging.

Echter bedrijfsopvolging is en blijft maatwerk. Het raadplegen van een adviseur bevelen wij dan ook ten sterkste aan.

Overigens biedt de bedrijfsopvolging ook mogelijkheden om belastingen te besparen als de kinderen eigenlijk helemaal niet de onderneming zelf willen voorzetten. Zij kunnen bijvoorbeeld iemand inhuren om het werk te doen, maar zelf aandeelhouders blijven. Zij kunnen het ondernemingsvermogen dan vrij van belastingen verkrijgen.

Het is goed om te weten dat de faciliteiten alleen gelden voor ondernemingsvermogen op de balans en niet bijvoorbeeld voor beleggingen zoals pensioenen. Gaat het om beleggingen in de onderneming, dan geldt de faciliteit slechts voor 5% daarvan.

Bedrijfsopvolging via BV of testament ?

BESLOTEN VENNOOTSCHAP EN BEDRIJFSOPVOLGING

Een ondernemer komt in een fase waarin hij een opvolger zoekt. Zijn jonge rechterhand wil hem opvolgen. Zij besluiten voorlopig te gaan samenwerken om te kijken hoe het gaat. De vraag is dan in welke vorm dit mogelijk is.

Bij een vennootschap onder firma is weliswaar eerst het ondernemingsvermogen verhaalsobject, maar blijven de firmanten uiteindelijk aansprakelijk met hun privé-vermogen Een groot verschil dus met een besloten vennootschap, waarin de bestuurder in privé alleen aansprakelijk is te stellen bij zeer slecht bestuur van de onderneming.

Het treft: de B.V. is ook aantrekkelijk als vehikel voor een samenwerking en daarmee ook voor een geleidelijke bedrijfsopvolging.

Samenwerken daarin kan in allerlei gradaties. Een bedrijfsopvolger krijgt zo de mogelijkheid om langzaam in te groeien. Begonnen kan worden met een benoeming tot directeur. Dan kan hij samen met de ondernemer een aantal beslissingen nemen. Laatste blijft voorlopig algemeen directeur en daarmede ook alleen bevoegd. Dit betekent dat de ondernemer voorlopig de beslissende stem houdt.

Vervolgens kan opvolger financieel betrokken worden bij de onderneming door hem een pakket aandelen te verkopen. Een aandeelhouder deelt immers mee in de winst en zo wordt zijn algemene betrokkenheid bij de onderneming vergroot. De oprichter kan ondertussen bij de onderneming betrokken blijven door zijn aandelen te houden en om te zetten in preferente aandelen. Zo houdt hij aandeelhouderswaarde van het bedrijf onder zich en geeft de opvolger de kans zich in te verdienen om zo de overname gemakkelijker te kunnen financieren. Daarnaast kan zo ook nog eens gebruik gemaakt worden van de faciliteiten voor de bedrijfsopvolging via schenking of erven.

Tevens krijgt de opvolger met zijn aandelen daardoor stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders. Zolang de ondernemer de meerderheid van de aandelen behoudt blijft hij het echter voor het zeggen houden. Zelfs al zou, om het voor de bedrijfsopvolger aantrekkelijk te houden, het financiële belang van hem uitgebreid moeten worden door hem een meerderheidspakket te geven, dan nog kan de zeggenschap bij de ondernemer blijven, doordat hij tijdig aan zichzelf een prioriteitsaandeel toekent. Via zo’n aandeel kan hij een beslissende invloed op de samenstelling van het bestuur blijven uitoefenen.

Indien het besluit genomen wordt om aandelen aan de opvolger te verkopen is het verstandig dit via een persoonlijke holding-b.v. te doen. Dit betekent dat de onderneming in de werk-b.v. ondergebracht wordt. De holding fungeert dan als enig aandeelhouder is in de werk-b.v.. De ondernemer is op zijn beurt enig aandeelhouder van de holding. De holding verkoopt dan, al dan niet in tranches, de aandelen aan de opvolger.

Een belangrijk voordeel van deze constructie is dat de holding geen belasting over de overnameopbrengst hoeft te betalen zolang de opbrengst in het vermogen van de holding blijft. Dit terwijl de ondernemer deze anders in privé direct verschuldigd was geweest.

Voorts kan de ondernemer, ook al tijdens zijn ondernemersperiode bepalen, wat in de holding en wat in de werkmaatschappij aan goederen en rechten zit. Dit betekent dat zo de overnameprijs van de “uitgeklede”onderneming in de werk-b.v. voor de bedrijfsopvolger financierbaar gehouden kan worden. Kortom de b.v. , in allerlei varianten, is een ideaal vehikel voor samenwerking en bedrijfsopvolging.

Nadere inlichtingen ? Bel mr. K.J.M. Schretlen, 0492-370090

ONDERNEMERSTESTAMENT EN BEDRIJFSOPVOLGING ?

De ondernemer met een goedlopend bedrijf in de aanleg van telecommunicatienetwerken is in zijn nopjes. Hij werkt voor grote opdrachtgevers en heeft zijn bedrijf klaar voor de toekomst. Zijn dochter wacht in de coulissen als opvolger. Hij heeft al afspraken gemaakt over een verdergaande samenwerking als voorbereiding op de definitieve overname. Straks zal dochter het pakket aandelen in de BV van vader overnemen en hem opvolgen.
 
Dan gebeurt er iets tragisch: vader verongelukt op een zakenreis. Er blijkt er geen behoorlijk testament te zijn. Ook andere regelingen om een soepele overgang van het bedrijf op dochterlief te waarborgen zijn afwezig.
 
Jammer, nu zit de hele familie ineens in de onderneming. Onduidelijk is wie de zeggenschap uitoefent. In de besloten vennootschap is de bestuurder, vader, weggevallen. Dochter is samen met haar moeder, broer en zus erfgenaam en aandeelhouder in het bedrijf. Wie gaat dat nu besturen ? Onenigheid en discussie tussen de familie liggen op de loer. Onbestuurbaarheid dreigt. Bovendien ziet het ernaar uit dat de familie duur uitgekocht moet worden door dochter, wil de familie haar pakket aan haar afstaan. Hoe krijgt zij dat allemaal gefinancierd ?
 
Dit had allemaal geregeld kunnen worden door op tijd een aantal stappen te nemen. Als eerste was hier een goed ondernemerstestament op zijn plaats geweest. Daarin wordt bijvoorbeeld het bedrijf aan de dochter gelegateerd. Tevens is de dochter executeur-testamentair zodat zij dit legaat ook kordaat en slagvaardig zonder bemoeienis van de andere erfgenamen kan uitvoeren. De rest van de familie kan schadeloos gesteld worden, ook weer door een bepaling in het testament op te nemen tot een uitkering van hun erfdeel in termijnen, zodat de solvabiliteit van het bedrijf niet in gevaar komt.
 
Ook had in dit testament gedacht kunnen worden aan een deskundige bewindvoerder, die de dochter bijstaat in de bedrijfsvoering. Dit om de continuïteit van het bedrijf verder te waarborgen. Dochter groeit er dan onder zijn hoede verder in.
 
Fiscaal gezien is een opvolging heel gunstig te regelen. Er zijn hele hoge vrijstellingen voor erf- en schenkbelasting. Voor wat betreft inkomstenbelastingen bestaan diverse mogelijkheden om belasting bij overname of opvolging uit te stellen voor onbepaalde tijd. Ook in de vennootschapsbelasting zijn er mogelijkheden op dit terrein.
De keuze voor een bepaald testament hangt hiermee samen.

Ook nu al kunnen stappen gezet worden. Een testament gaat pas werken bij overlijden. Een alternatief voor een testament is nu bijvoorbeeld het certificeren van de aandelen in de vennootschap. Dit is het afsplitsen van de waarde van een aandeel van het stemrecht. Vader houdt deze zeggenschap  als bestuurder van de stichting, waarin de aandelen ondergebracht worden. Deze stichting geeft deze certificaten uit ten behoeve van de overige erfgenamen. Vader wijst als zijn opvolgend bestuurder van de stichting zijn dochter aan. Zo heeft de beoogd opvolger het bij een plotseling overlijden van vader het voor het zeggen en komt de rest van de familie economisch niets te kort omdat zij kunnen delen in de waarde van de onderneming via de door hen geërfde certificaten van aandelen.
 
Kortom, als alles,met hulp van deskundige adviseurs, zoals een notaris, accountant en fiscalist, goed en tijdig geregeld was geweest was de familie niet in deze lastige situatie terecht gekomen.

Nadere inlichtingen ? Bel mr. K.J.M. Schretlen, 0492-370090

Artikelen

Exoneratie

De informatie op deze website en in aan deze website gekoppelde artikelen is zorgvuldig samengesteld. Schretlen Notaris is echter niet verantwoordelijk en wijst iedere aansprakelijkheid af voor en/of in verband met alle gevolgen en/of schade van een eigenmachtige toepassing op basis van de inhoud hiervan.