De tweetrapsmaking: wel of niet ?

De tweetrapsmaking: wel of niet ?

Wettelijke verdeling of oude testamenten

In het wettelijke erfrecht is standaard de ‘wettelijke verdeling’ opgenomen. Deze regeling is van toepassing als u geen testament heeft gemaakt. Deze wettelijke verdeling pakt echter niet altijd voordelig uit. De wettelijke verdeling komt er kort gezegd op neer dat de achterblijvende ouder en ieder kind, een gelijk deel erven. De kinderen krijgen echter alleen een vordering ter grootte van hun erfdeel, die pas bij overlijden van de langstlevende ouder uitgekeerd wordt. De kinderen zullen over deze vordering vaak wel enige erfbelasting moeten betalen.

In testamenten die zijn gemaakt vóór 2003 is vaak een regeling gemaakt die lijkt op de wettelijke verdeling ("ouderlijke boedelverdeling"). Hiervoor geldt hetzelfde.

Tweetrapsmaking

Dit is een testament waarin de langstlevende ouder als enig erfgenaam aangewezen wordt. Vervolgens zijn bij overlijden van de langstlevende ouder, de kinderen erfgenaam van zowel de nalatenschap van de eerststervende als de langstlevende ouder, of van wat daar nog van over is. De kinderen krijgen bij het tweede overlijden de nalatenschappen van hun beide ouders, en benutten per kind tweemaal de vrijstelling van circa  € 21.000.

Hoge partnervrijstelling: voordeel.

Door de hoge vrijstelling van erfbelasting voor de langstlevende ouder van  ruim € 650.000 zal hij/zij bij een ‘doorsnee’ vermogen, geen erfbelasting kwijt zijn. Bij het tweede overlijden is vervolgens te bezien of er voor de kinderen nog iets uit de eerste nalatenschap overgebleven is. Dan pas ontvangen zij dat restant en dan pas zijn zij daarover eventueel alsnog erfbelasting verschuldigd.

Belasting bij het tweede overlijden: nadeel van tweetrapsmaking

De wettelijke verdeling is vaak fiscaal gunstiger voor de kinderen. Er moet  weliswaar vaak erfbelasting worden betaald bij het eerste overlijden, bij het tweede overlijden mogen de kinderen de gehele nominale vordering (die zij kregen bij het eerste overlijden) aftrekken van hetgeen zij dan erven. Bij het eerste overlijden is echter niet belasting betaald over de hele vordering: de renteloze vordering is afgewaardeerd. Een renteloze vordering is immers minder waard dan een vordering die vermeerderd wordt met rente.

Afweging

Of een tweetrapstestament een goede keuze is voor u, hangt af van de omvang én de samenstelling van uw vermogen, of u in gemeenschap van goederen bent gehuwd, en hoeveel kinderen u heeft. Daarnaast maken twee stellen, met precies dezelfde (bovengenoemde) omstandigheden, soms toch een verschillende keuze: wel of geen tweetrap.

De afweging moet namelijk worden gemaakt, en deze keuze is persoonlijk:

Kiest u voor een tweetrap, dan hoeft de overblijvende partner (meestal) geen erfbelasting te betalen, máár de belasting wordt als het ware doorgeschoven naar de kinderen. Het ene echtpaar geeft de kwestie van de erfbelasting van de kinderen prioriteit; het andere legt de nadruk op de financiële positie van de overblijvende echtgenote/ echtgenoot, en maakt een tweetrapstestament.

Overigens, een tweetrapsmaking is tegenwoordig niet meer zo belang vanwege het afvullegaat. Door dit op te nemen in het testament kiest u het beste van twee werelden: Een nalatenschap zonder erfbelasting en toch nog de mogelijkheid om de vorderingen van de kinderen renteloos of rentedragend te maken. Deze vorderingen zijn dan gelijk aan de van erfbelasting vrijgestelde bedragen voor de kinderen van circa  € 21.000 per kind.

Nadere inlichtingen ? Bel mr. K.J.M. Schretlen, 0492-370090